VLAN'S

יצירת VLAN's כולל VTP וניתוב בתרגיל המחולק לשלושה חלקים

יצירת VLAN's כולל VTP וניתוב בתרגיל המחולק לשלושה חלקים עם שתי אפשרויות ניתוב שונות

תרגילים לפתרון תקלות ברשתות המחולקות באמצעות VLAN's